พระพุทธกิติสิริชัย

36399671_2082785778638494_7797570605435322368_n.jpg

    พระพุทธกิติสิริชัยเป็นพระรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ รุปทรงแบบคันทาราช (ปางตรัสรู้) ลักษณะนั่งขัดสมาธิดอกบัว มีผ้าทิพย์พระนามาภิไธย ส.ก. ประดิษฐานอยู่ด้านหน้า บนยอดเขาธงชัย พระพุทธกิติสิริชัยได้ทำพิธีสมโภช และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2539

    โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมทั้งทรงวางศิลาฤกษ์พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ปัจจุบันพระพุทธกิติสิริชัย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยุ่บนยอดเขาธงชัย เป็นที่สักการะกราบไหว้ของประชาชนทั่วไป

    พระพุทธกิติสิริชัยหน้าตักกว้าง 5 วา อันเปรียบได้กับขันธ์ทั้ง 5 มีความสูงพร้อมฐาน 9 วา อันเปรียบได้กับนวโลกุตตรธรรม 9 กล่าวคือ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 มีฐานกว้างโดยรอบ 16 วา อันเปรียบได้กับ โสฬสญาณ คือ ญาน 16 มีศาลาพัก 3 หลัง คือศีลสมาธิ ปัญญา ทางเดินขึ้น 2 ข้าง อันเปรียบได้กับสมถะและวิปัสสนา อันเป็นวิถีทางเดิน

     การทำบุญกับสงฆ์ทั้งหลายย่อมได้บุญแต่หากได้ทำบุญกับพระอริยะสงฆ์ย่อมได้บุญมากกว่า การกราบไหว้สักการะ พระพุทธที่มีพุทธลักษณะถูกต้องงดงามย่อมเป็นกุศลแก่ผู้กระทำยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ

16711554_654526934726965_3265247447974990910_n.jpg

image