เกี่ยวกับวัด

1917598_499363443576649_7700440073465143111_n.jpg

 

ประวัติวัดทางสาย

     ปี พ.ศ. 2532 ชาวบ้านในท้องถิ่น ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ถูกเบียดเบียนเดือดร้อนอยู่เสมอ เพราะเหตุมีมิจฉาชีพมากมักมีการลักขโมย อบายมุข เช่น การพนัน เป็นต้น นายมนัสและนางพุ่ม รอดภัย จึงคิดดำริสร้างสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมไว้ในเขตตำบลธงชัย

     เพื่อจักได้น้อมนำเอา หลกธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นธงชัยในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามของชาวบ้านตำบลธงชัยและใกล้เคียง ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2521 นายมนัสและนางพุ่ม ได้สละที่ดินของตนเองบางส่วน ประมาณ 12 ไร่เศษ ซึ่งอยู่ทางเหนือของเขาธงชัย เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และได้สร้างศาลารอดภัยวิปัสสนา จำนวน 1 หลัง

     จากนั้นเริ่มก่อสร้างพระตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ นำพระรูปฯมาประดิษฐานในปี พ.ศ. 2531 และสมโภชเปิดตำหนัก วันที่ 19 พฤษภาคม 2535 ในปี พ.ศ. 2527 ก็ได้พบพระอาจารย์ไมตรี ฐิตปัญโญ ที่วัดกระโจมทอง ในจังหวัดนนทบุรี จึงได้อาราธณาท่านมาดูและแสดงธรรม ที่สำนักปฏิบัติธรรมรอดภัยวิปัสสนา ซึ่งท่านได้ธุดงค์มาพร้อมพระภิกษุอีก 2 รูป มาจำพรรษา 1 พรรษา ด้วยเหตุที่ท่านให้ธรรมะไพเราะ ลึกซึ้งและเข้าใจง่าย ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้ท่านอยู่ต่อจนกระทั้งถึงทุกวันนี้

     ปี พ.ศ.2531 เปลี่ยนชื่อจากสำนักปฏิบัติธรรมรอดภัยวิปัสสนา มาเป็นสำนักปฏิบัติธรรมวัดทางสาย โดยมีพระอาจารย์ไมตรี ฐิตปัญโญเป็นเจ้าสำนักอบรมสังสอนธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป พระอาจรย์ไมตรี ท่านเป็นทั้งพระนักปฏิบัติธรรม และพระนักพัฒนา ต่อมาได้ก่อสร้างถาวรวัตถุมากมาย เช่น ปี พ.ศ. 2531 เริ่มสร้างพระพุทธกิติสิริชัย จนสำเร็จและทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2536 พร้อมทั้งทรงวางศิลาฤกษ์ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศแและสำเร็จเสร็จสิ้น ทำพิธีพัทธสีมา ในวันที่ 22 เมษายน 2545 

     นอกจากนี้ท่านยังได้เป็นผู้นำสร้างห้องสมุดประจำวัด กุฏิบนยอดเขาและด้านล่าง ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2532 โดยมีนามว่า วัดทางสาย

 

11234920_500696993443294_9156972602925410116_n.jpg